ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

EE:1 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιλογή πιθανών χημικών ενώσεων που θα εξεταστούν σαν καταλύτες: Περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των μικρορύπων, που εντοπίστηκαν στο νερό και στα αστικά λύματα και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες για την απομάκρυνσή τους.

Τα παραδοτέα είναι:

1.1 Έκθεση-βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριοτέρων μικρορύπων, που βρέθηκαν στα νερά και στα αστικά λύματα και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες στον ετερογενή καταλυτικό οζονισμό. link

1.2 Έκθεση κριτικής αξιολόγησης των αποδόσεων των καταλυτών και επιλογή αυτών, που θα αξιολογηθούν εργαστηριακά στο παρόν ερευνητικό έργο. Link

ΕΕ:2 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Παρακολούθηση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον εντοπισμό των μικρορύπων: Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εκροής της ΕΕΛ Αινείας για τον προσδιορισμό των μικρορύπων που δεν απομακρύνονται ή απομακρύνονται μερικώς με την υπάρχουσα συμβατική τεχνολογία.

Τα παραδοτέα είναι:

2.1 Έκθεση με τα αποτελέσματα της αρχικής καταγραφής των μικρορύπων που εντοπίζονται στην εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων. link

2.2 Έκθεση με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των μικρορύπων που εντοπίζονται στην εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων. link

EE:3 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της προ-βιομηχανικής μονάδας για την Απομάκρυνση του DOC και των Μικρορύπων: Περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της απομάκρυνσης του DOC και των επιλεγμένων μικρορύπων σε προ-βιομηχανική κλίμακα συνεχούς ροής.

Τα παραδοτέα είναι:

3.1 Ο αναλυτικός σχεδιασμός της προ-βιομηχανικής μονάδας. link

3.2 Έκθεση με την ολοκλήρωση της κατασκευής της πρωτότυπης προ-βιομηχανικής Μονάδας. link

3.3.1-4 Περιοδικές εκθέσεις λειτουργίας της πρωτότυπης προ-βιομηχανικής Μονάδας. link

ΕΕ:4 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Μελέτη απομάκρυνσης του DOC, καθώς και επιλεγμένων μικρορύπων σε εργαστηριακή κλίμακα (ασυνεχή πειράματα): Θα πραγματοποιηθούν ασυνεχή πειράματα για τη μελέτη της απομάκρυνσης των μικρορύπων από υδατικά διαλύματα και δείγματα επεξεργασμένων λυμάτων.

Το παραδοτέο είναι:

4.1 Έκθεση με τα αποτελέσματα των ασυνεχών πειραμάτων σε εργαστηριακή κλίμακα, του προσδιορισμού των κυριοτέρων παραμέτρων στην απόδοση της απομάκρυνσης των μικρορύπων και του DOC, καθώς και του καθορισμού των πλέον αποτελεσματικών καταλυτών. link

EE:5 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Έλεγχος των πλέον αποτελεσματικών καταλυτών σε συνθήκες συνεχούς (εργαστηριακής) λειτουργίας: Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή της κατάλληλης πειραματικής διάταξης συνεχούς λειτουργίας για τον έλεγχο των πλέον αποτελεσματικών καταλυτών.

Τo παραδοτέο είναι:

5.1 Έκθεση με τα αποτελέσματα των πειραμάτων συνεχούς λειτουργίας καταλυτικού οζονισμού σε εργαστηριακή κλίμακα και καθορισμός του βέλτιστου καταλύτη. link

ΕΕ:6 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Απομάκρυνση του DOC και των μελετώμενων (χαρακτηριστικών) μικρορύπων σε προ-βιομηχανική κλίμακα – Βελτιστοποίηση των διεργασιών του bubble-less ozonation και του ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού: Θα μελετηθεί η απομάκρυνση του DOC και των μικρορύπων από την εκροή της ΕΕΛ Αινείας, καθώς και η βελτιστοποίηση των διεργασιών bubble-less ozonation και του ετερογενή καταλυτικού οζονισμού.

Τα παραδοτέα είναι:

6.1 Έκθεση των αποτελεσμάτων λειτουργίας της προ-βιομηχανικής μονάδας σε πραγματικές συνθήκες («πεδίου») – επεξεργασία της εκροής υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας αστικών λυμάτων με bubble-lessozonation. link

6.2 Έκθεση των αποτελεσμάτων λειτουργίας της προ-βιομηχανικής μονάδας σε πραγματικές συνθήκες («πεδίου») – επεξεργασία της εκροής υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας αστικών λυμάτων με ετερογενή καταλυτικό οζονισμό. link

ΕΕ:7 Τίτλος Ενότητας Εργασίας: Σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης: Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας, για να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Το παραδοτέο είναι: 

7.1 Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης (scaleup) της προτεινόμενης τεχνολογίας. link