ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά 

 • C. Nannou, E. Kaprara, S. Psaltou, M. Salapasidou, P.-A. Palasantza, P. Diamantopoulos, D. A. Lambropoulou, M. Mitrakas, A. Zouboulis, Monitoring of a broad set of pharmaceuticals in wastewaters by high-resolution mass spectrometry and evaluation of heterogenous catalytic ozonation for their removal in a pre-industrial level unit, Analytica 2022, 3, doi.org/10.3390/xxxxx, (υπό εξέταση για δημοσίευση) https://www.mdpi.com/journal/analytica
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Comparative study on heterogeneous and homogeneous catalytic ozonation efficiency in micropollutants removal. 2021, J. Water Supply: Res. Technol. – AQUA. doi: 10.2166/aqua.2021.067
https://iwaponline.com/aqua/article/70/8/1121/83537/Comparative-study-on-heterogeneous-and-homogeneous
 • Psaltou, S.; Kaprara, E.; Kalaitzidou, K.; Mitrakas, M.; Zouboulis, A. The effect of Thermal Treatment on the Physicochemical Properties of Minerals Applied to Heterogeneous Catalytic Ozonation. 2020, Sustainability, 12, 10503. doi: 10.3390/su122410503
  https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10503
 • Kaprara, E.; Kostoglou, M.; Koutsiantzi, C.; Psaltou, S.; Zouboulis, A.; Mitrakas, M. Enhancement of ozonation efficiency employing dead-end hollow fiber membranes. Environ. Sci.: Water Res. Technol. 2020, 6, 2619-2627. doi: 10.1039/D0EW00294A.
  https://doi.org/10.1039/D0EW00294A

Δημοσιεύσεις εργασιών συνεδρίων σε επιστημονικά περιοδικά

 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Thermal treated zeolite as catalysts in heterogeneous catalytic ozonation – optimization of experimental conditions and micropollutants degradation. 2020. doi: 10.3390/ECWS-5-08038.
  https://sciforum.net/paper/view/8038
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Calcite Mineral Catalyst Capable of Enhancing Micropollutant Degradation during the Ozonation Process at pH 7. Environ. Sci. Proc. 2020, 2(1), 26. doi: 10.3390/environsciproc2020002026.
  https://doi.org/10.3390/environsciproc2020002026
 • Kaprara E., Koutsiantzi C., Psaltou S., Zouboulis A., Mitrakas M. Heterogeneous Catalytic Ozonation of Micropollutants in a Pilot Scale Continuous Flow System. Environ. Sci. Pro. 2020, 2(1), 24. doi: 10.3390/environsciproc2020002024.
  https://www.mdpi.com/2673-4931/2/1/24
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Performance of Heterogeneous Catalytic Ozonation with Minerals in Degradation of p-Chlorobenzoic Acid (p-CBA) form Aqueous Solutions, Proceedings 2020, 48(1), 12. doi: 10.3390/ECWS-4-06432.
  https://doi.org/10.3390/ECWS-4-06432

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

 • Kaprara, E., Psaltou S., Nanou, Ch., Salapasidou, M., Palasantsa, P.A., Diamantopoulos, P., Lambropoulou, D., Zouboulis, A., Mitrakas, M. Micropollutants’ degradation through heterogeneous catalytic ozonation – application of continuous flow pre-industrial unit. 12th International Conference on Instrumental Analysis Modern Trends and Applications. Greece, 20-23 September 2021. (POSTER)
Συμμετοχή με poster στo συνέδριo ΙΜΑ 12th International conference on instrumental methods of analysis, Modern trends and applications, 20-23 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Psaltou S., Kaprara E., Meliopoulou K., Mitrakas M., Zouboulis A. Zr(IV) as potential catalyst for p-CBA removal from aqueous solutions by catalytic ozonation. 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry, Greece, 26-29 September 2021. (POSTER)
Συμμετοχή με poster στo συνέδριo 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry, Greece, 26-29 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Minerals as potential catalysts in heterogeneous catalytic ozonation: A kinetic study of p-CBA degradation in aqueous solutions at pH 7. International Conference on Raw Materials and Circular Economy (RawMat2021), Athens, 5-9 September 2021. (POSTER)
Συμμετοχή με poster στo συνέδριo RAW MAT International conference on raw materials and circular economy, 05-09 Σεπτεμβρίου2021.
 • Kaprara E., Psaltou S., Salapasidou M., Palasantza P.-A., P. Diamantopoulos, Zouboulis A., M. Mitrakas, “Catalytic action of zeolite in micropollutants’ ozonation. Application in a continuous flow pre-industrial unit”, International Conference on Raw Materials and Circular Economy, 05-09 September 2021, Athens, Greece (POSTER)
Συμμετοχή με poster στo συνέδριo RAW MAT International conference on raw materials and circular economy, 05-09 Σεπτεμβρίου2021.
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Thermal treated zeolite as catalyst in heterogeneous catalytic ozonation – optimization of experimental conditions and micropollutant degradation. 5th Electronic Conference on Water Sciences (5th ECWS), 16-30 November 2020.
  https://ecws-5.sciforum.net/
 • Kaprara E., Koutsiantzi C., Psaltou S., Zouboulis A., Mitrakas M. Heterogeneous catalytic ozonation of micropollutants in a pilot scale continuous flow system. 4th EWaS International Conference, Greece, 24-27 June 2020.
  https://www.mdpi.com/2673-4931/2/1
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A. Calcite mineral catalyst capable of enhance micropollutants degradation during ozonation process at pH 7. 4th EWaS International Conference, Greece, 24-27 June 2020.
  https://www.mdpi.com/2673-4931/2/1
 • Psaltou S., Kaprara E., Mitrakas M., Zouboulis A.I. Performance of heterogeneous catalytic ozonation with minerals in degradation of p-chlorobenzoic acid (p-CBA) from aqueous solutions. 4th International Electronic Conference on Water Sciences (4th ECWS), 13-29 November 2019.
  https://ecws-4.sciforum.net/
 • Metaxakis G., Kaprara E., Psaltou S., Zouboulis A., Mitrakas M. Catalytic ozonation of 4-chlorobenzoic acid and benzotriazole under a continuous flow system. 11th World Conference on Water Resources and Environment (EWRA 2019), Madrid, 25-29 June 2019 (POSTER).
Συμμετοχή με poster στο συνέδριο 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019), 25-29 Ιουνίου 2019, Μαδρίτη, Ισπανία.

Ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια

 • Καπράρα Ε., Ψάλτου Σ., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ. Απομάκρυνση ατραζίνης με ετερογενή καταλυτικό οζονισμό ΕΣ1. 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2020.

Ψάλτου Σ., Καπράρα Ε., Μυλωνά Α., Μήτρακας Μ., Ζουμπούλης Α. Απομάκρυνση του p-CBA με τον ετερογενή καταλυτικό οζονισμό από υδατικά διαλύματα με τη χρήση FeOOH ως καταλύτες ΕΣ2. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαϊου 2019.